Mededelingen

Contactpersonen
Het komt regelmatig voor dat de post terug komt omdat de contactpersoon is verhuisd, onbekend is of overleden is. Wij vinden dit voor U zeer vervelend en kunnen U dus niet bereiken en het brengt hoge kosten met zich mee. Gaat U verhuizen? Is de vorige contactpersoon overleden?

Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de Administratie.

* Dit geldt zowel voor het St. Martinuskerkhof als het St. Calixtuskerkhof.

Opschonen St. Martinuskerkhof
Het is de bedoeling om het St. Martinuskerkhof op te schonen. Dat wil zeggen kapotte en gevaarlijke monumenten worden verwijderd, als er geen betaling meer voor wordt gedaan. Mochten er nabestaanden zijn die opnieuw de grafrechten willen verlengen, dan is dat mogelijk voor 5 of voor 10 jaar. Zie de tarievenlijst voor wederinhuur.

U kunt contact opnemen met: Mevr. L. Verhulst
| 06-22976471

Hulp gezocht
Wie heeft er op maandagmorgen een paar uurtjes tijd om ons te komen helpen het Sint Martinuskerkhof schoon te houden? Dit houdt onder andere in harken en blad- en afgevallen takken ruimen. Wij willen in het bijzonder een oproep doen aan nabestaanden van de mensen die hier begraven liggen. We moeten toch proberen om een stukje geschiedenis van Tongelre in ere te houden. Wij zijn er elke Maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur, als het weer het toelaat natuurlijk.

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat.
| 06-22976471

Begraafplaatsadministratie in het kader van AVG
1. De stichting Calixtus houdt een register bij in de vorm van het 'Nabestaandenbestand grafrechten', zoals bedoeld in artikel 5 van het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens. Dit geldt tevens voor de RK begraafplaats Martinus.
2. Persoonsgegevens van nabestaanden en/of contactpersonen (in deze rechthebbenden) voor de registratie van grafrechten worden verwerkt, zoals omschreven in Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens.
3. Gegevens van overleden personen zijn geen persoonsgegevens in de zin van de AVG. Zorgvuldige en integere omgang met gegevens en/of foto's van overledenen vraagt niettemin soms om overleg met de nabestaanden.
4. lndien familieleden in het nabestaandenbestand grafrechten zelf niet geregistreerd staan als rechthebbende van een graf ontvangen zij op het moment dat zij de contactgegevens aan de stichting verstrekken een verzoek dit in afstemming te doen met de rechtmatige rechthebbende voor dat graf / urn. Via een door betrokkenen geaccordeerd wijzigingsformulier kunnen gegevens rechthebbende graf / urn gewijzigd worden: brief i.v.m. overgang rechthebbenden.
5. Rechthebbenden kunnen ten alle tijden de geregistreerde gegevens van zichzelf opvragen via het administratieadres van de stichting. Binnen vier weken na ontvangst van zo een verzoek worden deze gegevens ter inzage aangeboden.
6. Naast deze korte versie beschikt de Stichting over een uitvoerig reglement in het kader van de AVG.
(Reglement is op te vragen: zie contact adres Stichting elders op deze web site.)